Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Bu kapsamda şirketimizle paylaşılan ad, soyad, doğum tarihi, kimlik numarası, elektronik posta adresi, telefon numarası ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, SORB GIDA VE İÇECEK SAN.VE TİC.A.Ş. (“SORB”) çalışanları veya SORB iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, SORB tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. SORB tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince SORB, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri hakkında:

Sizler tarafından paylaşılacak kişisel veriler aşağıdaki amaç ve sebeplerden ötürü işlenmektedir:

SORB tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

SORB’un kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

SORB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak,


Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

İş ortağı, tedarikçi veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

SORB’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

SORB’un çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,

SORB’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanması hakkında:

SORB ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacak olup, SORB tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Paylaştığınız kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile SORB veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

SORB hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Türk Telekomünikasyon grup şirketlerine, yetki vermiş olduğumuz, SORB nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara.

Kişisel Verilere İlişkin Haklar:

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği SORB tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde aşağıdaki konular ile ilgili talep hakkınız saklıdır:

Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Veriler eğer işlenmişse konu ile ilgili bilgi talep etme,

Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Verilerin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme,

Verilerin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

 

SORB ile İletişime nasıl geçebilirsiniz?

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan hakların kullanımına ilişkin bir talep göndermek veya bu Gizlilik Politikası hakkında soru sormak için info@sorb.co adresi ile elektronik posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından SORB’a daha önce bildirilen ve SORB sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmelidir.